Pasaulio politika 1945-2000 metais

Kodas: 410
Autorius: Peter Calvocoressi
23,20 €
+-

Lei­di­ny­je ap­žvel­gia­mi svar­biau­si pa­sau­lio įvy­kiai po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iki ant­ro­jo tūks­tant­me­čio pa­bai­gos. Dau­giau­sia dėme­sio ski­ria­ma su­per­vals­ty­bių ir kitų di­džių­jų vals­ty­bių – JAV, bu­vusios SSRS, Ja­po­ni­jos, Ki­ni­jos – vaid­me­niui šiuo is­to­ri­jos tarps­niu. Ne­apei­tos ir ma­žo­sios vals­ty­bės.

832 p., 165×230 mm, kietu viršeliu

Jus taip pat gali sudominti:

 1. 9,35 €
 2. 8,40 €
 3. 7,50 €
 4. 12,35 €
 5. 6,70 € 4,70 €
 6. 6,70 €
 7. 16,70 €
 8. 7,40 €
 9. 8,35 € 4,20 €
 10. 6,70 € 4,70 €
 11. 14,20 €