Apie leidyklą

Pradžia – žemėlapiuose

1989 m. įkurta leidykla „Briedis“ – kartografinės leidybos atkurtoje Lietuvos valstybėje pradininkė. 1990 m. išleisti orientavimosi sporto bei pirmieji turistiniai žemėlapiai. Profesionaliai parengti informatyvūs žemėlapiai sulaukė didžiulio vartotojų dėmesio. O risnojantis briedis žemėlapių kampe netikėtai tapo pavadinimu...

Specializacija – mokyklinė leidyba

Jau 1994 m. leidykla „Briedis“ pradėjo rengti leidinius mokykloms – pirmąkart posovietiniais laikais parengti originalūs atlasai bei žemėlapiai. Ilgainiui išleista įvai­rių vadovėlių, atlasų, užduočių sąsiuvinių, papildomų mokymo priemonių, uždavinynų, konspektų abitūros egzaminams istorijos, geografijos, fizikos, gamtamokslinio ugdymo, biologijos mokomiesiems dalykams. Dau­gu­ma jų pa­reng­ti Lie­tu­vos au­to­rių: moks­li­nin­kų, aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jų.
 
Didaktinis nuoseklumas – vadovėlių serijos

Leidykla nuolat plečia savo veiklą, rengia naujus projektus, nuosekliai leidžia vadovėlių serijas. Istorijos mokymo priemonių projektas „Laikas“, geografijos – „Žemė“, fizikos – „Spektras“, gamtamokslinio ugdymo „Eureka!“, biologijos – „BIOS“, pradinio ugdymo – „Plius“.
Svar­bią vie­tą leidinių są­ra­še už­ima ne­vien­kar­ti­nės mo­ky­mo prie­mo­nės: įvai­rios pa­skir­ties že­mė­la­piai, jų rin­ki­niai, pla­ka­tai, modeliai, prietaisai laboratoriniams darbams, viskas, kas gali būti reikalinga kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti.


Misija – novatoriškas ir atsakingas švietimas

Leidykla „Briedis“ yra viena iš nedaugelio Lietuvos leidyklų, kuri specializuojasi leisti originalius leidinius (kuriamus leidykloje, lietuviškoje aplinkoje, lietuvių autorių). Domimasi didaktinėmis naujovėmis vakarų Europoje, todėl vadovėliuose visada rasite įvairiapusį metodinį aparatą bei darnų teksto ir iliustracinės medžiagos ryšį, pritaikytus šalies kontekstui. Suvokiama ugdomojo turinio kokybės svarba, jam skiriamas didžiausias dėmesys, Lietuvos mokytojai tai pastebėjo ir vertina.  
Leidykla „Briedis“ bendradarbiauja su įvairiais fondais, švietimo centrais, rengia kvalifikacinius seminarus pedagogams. Leidykloje veikia edukacinis centras. Nuo 1997 m. kasmet išleidžiami atskirų mokomųjų dalykų in­for­ma­ci­niai lei­di­niai bei katalogai, pa­sie­kiantys vi­sas Lie­tu­vos mo­kyk­las ir švietimo centrus. Juose iš­sa­miai pri­sta­to­mos vi­sos nau­jie­nos, pa­tei­kia­mas leidinių kai­nynas.
„Brie­dis” ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja su už­sie­nio lei­dyk­lo­mis. Mū­sų pa­reng­tais ir iš­vers­tais mo­kyk­li­niais is­to­ri­jos, ge­og­ra­fi­jos at­la­sais, plakatais, žemėlapiais nau­do­ja­si Lat­vi­jos ir Es­ti­jos moks­lei­viai.

Mūsų vizija – visuomenės augimas

Knygų ir vadovėlių leidyba suvokiama kaip didelė atsakomybė ir pareiga visuomenei. Turime galimybę leisti tai, kas mūsų visuomenę praturtintų, darytų kritiškesnę, labiau apsišvietusią, kuri aiškiau vertintų savo, mažos šalies, padėtį didelių kaimynių apsuptyje. Todėl leidžiamos istorinės, karinės, šviečiamosios tematikos knygos, siekiama į lietuvių kalbą išversti išliekamąją ir mokslinę vertę turinčių knygų, rasti iškilių autorių.