Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIII-XV a.). Žemėlapis, 170x115 cm, laminuotas, su laikikliais

Kodas: 574
86,00 €
+-

Atnaujinti 4 že­mė­la­piai, vaizduojantys Lie­tu­vos vals­ty­bės rai­dą nuo su­si­da­ry­mo iki mak­si­ma­laus te­ri­to­ri­jos išsi­plėti­mo XV a. Kon­sul­tan­tai – is­to­ri­kai hu­ma­nit. moks­lų dak­ta­rai A. Kas­pe­ra­vi­čius, Z. Kiau­pa, E. Mei­lus.

170×115 cm