Teminis planas vadovėliui LAIKAS 10, BRIEDIS, 2007

 

Įvadinis skyrius

Siūlomas pamokų skaičius: 1 pamoka

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

Naujausieji laikai

1. Suformuoti vaizdinius apie naujausius laikus.

2. Atskleisti pagrindinius naujausiųjų laikų istorijos procesus.

 Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

 

LAIKAS I d. 4 ir 5 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

 

Skiria naujųjų ir naujausiųjų laikų istorijos laikotarpius.

 

I skyrius. Tarpukaris

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Pasaulinis karas nepasikartos?

1. Suformuoti vaizdinius apie Paryžiaus taikos konferencijos nutarimus.

2. Atskleisti Versalio sistemos trūkumus.

Darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Agresorius, genocidas, Paryžiaus taikos konferencija, plebiscitas, reparacija, sankcijos, Tautų Sąjunga, tautų apsisprendimo teisė, Versalio sistema, Versalio taika.

LAIKAS I d. 8 ir 10 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.     1 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl.

2–3 p.

LAIKAS I d. 3 užd.

Užduočių sąs.    I d.  1 p. 3, 4 užduotys.

Nurodo Paryžiaus taikos konferencijos nutarimus, apibūdina Versalio sistemos trūkumus.

2. „Pasaulį naują pastatysim“

1. Atskleisti bolševikų veiklos ir valdymo metodus.

2. Ugdyti suvokimą, kad teroras ir prievarta buvo pagrindiniai bolševikų valdžios ramsčiai.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baltieji, karinis komunizmas, Kominternas, koncentracijos stovykla, NEPAS, pasaulinė revoliucija, raudonieji, raudonasis teroras, SSRS, žalieji.

LAIKAS I d. 11 ir 15 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.     2 p. 1, 2; 3 p. 5 užd.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 4 p.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 2 p. 4; 3     p. 6,7 užduotys.

Apibūdina komunistinės diktatūros kūrimo eigą Rusijoje.

3. Pasaulinė ekonomikos krizė

1. Atskleisti pasaulinės ekonomikos krizės priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog didžioji ekonomikos krizė paskatino valstybes kontroliuoti rinkos ekonomikos procesus.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė, schemų nagrinėjimas.

Akcija, bankrotas, didžioji depresija, etatizmas, infliacija, kompensacija, „naujasis kursas“, perkamoji galia, perprodukcija, spekuliacija, vertybinių popierių birža.

LAIKAS I d. 16 ir 18 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.      4 p. 1 -3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 10–11 p.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 4 p. 4,5 užduotys.

Nurodo pasaulinės ekonomikos krizės priežastis bei rezultatus.

4. Tarp demokratijos ir diktatūros

1. Atskleisti tarpukario diktatūrų susiformavimo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie tarpukario diktatūras įvairiose Europos šalyse.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Asmens kultas, autoritarizmas, diktatūra,dučė, fašizmas, juodmarškiniai, populizmas.

LAIKAS I d. 19 ir 21 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.     5 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 9, 13 p.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d.  5p. 3, 4 užduotys.

Nurodo tarpukario diktatūrų susiformavimo priežastis.

5. GULAGO archipelagas

1. Suformuoti vaizdinius apie SSRS valdžios ir visuomenės struktūrą stalinistinės diktatūros laikotarpiu.

2. Ugdyti suvokimą, kad SSRS – totalitarinė valstybė.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Aukščiausiasis sovietas, „demokratinis centralizmas“, GULAGAS, holodomoras, industrializacija, kolchozas (kolūkis), kolektyvizacija, nomenklatūra, penkmečio planas, planinė ekonomika, totalitarizmas, sunkioji pramonė, zekas.

LAIKAS I d. 22 ir 27 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.     6 p. 1 – 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 5 p.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 7 p. 3 – 6 užduotys. 

Pasirinktinai:

38 ir 39 p. užduotys.

 

Apibūdina tarpukario SSRS valdžios ir visuomenės struktūrą.

6. Trečiasis reichas

1. Atskleisti nacistinės diktatūros įsigalėjimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog nacistai į valdžią Vokietijoje atėjo per demokratinius rinkimus.

Darbas su žemėlapiu, aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu ir dokumentais, iliustracijų nagrinėjimas.

Antisemitizmas, arijai, gestapas, ksenofobija, pogromas, reicho kancleris, SA, SS, Vokiečių nacionalsocialistų darbininkų partija.

LAIKAS I d. 28 ir 31 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.     8 p. 1 – 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 12 p.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 9 p. 4 – 6 užduotys.

Pasirinktinai:

37 psl. užduotys.

Nurodo nacizmo įsigalėjimo Vokietijoje priežastis.

7. Gyvenimas tarpukariu: mokslas, menas, žmogus

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslo ir kultūros raidą tarpukariu.

2. Ugdyti suvokimą, kad tarpukariu susiklostęs gyvenimo būdas padarė didžiulę įtaką šiems laikams.

Diskusija, darbas su iliustracijomis, projektas.

Abstrakcionizmas, antibiotikai, dirižablis,džiazas, kubizmas, „prarastoji karta“, psichoanalizė, socialistinis realizmas, totalitarinis menas.

LAIKAS I d.

32 ir 35 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d.

10 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 10 p. 2 užd.

Apibūdina mokslo ir kultūros raidą tarpukariu.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Antisemitizmas,

autoritarizmas,

didžioji depresija,

etatizmas,

fašizmas,

GULAGAS,

karinis komunizmas,

kolektyvizacija,

nacistai,

NEPAS,

nomenklatūra,

plebiscitas,

reparacija,

socialistinis realizmas, Tautų sąjunga,

totalitarizmas.

LAIKAS I d.

44 ir 47 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. I d.

37 p. užduotys.

 

 

 

II skyrius. Nepriklausoma Lietuva

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Nepriklausomybės kovos

 

1. Suformuoti vaizdinius apie nepriklausomybės kovas.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvai pavyko apginti nepriklausomybę.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Avantiūristas, bermontininkai, demoralizacija, invazija, kolaborantas, Lietbelas, mobilizacija, suverenitetas, trofėjus.

LAIKAS I d. 44 ir 47 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

11 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 6 p.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 11 p.

3, 4 užduotys.

Apibūdina Lietuvos nepriklausomybės kovas tarpukariu.

2. Lietuvos ir Lenkijos konfliktas

1. Atskleisti Lenkijos ir Lietuvos konflikto priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie Vilniaus užgrobimo aplinkybes.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Demarkacija, didžiavalstybinis, endekai, Kerzono linija, neutralitetas,

POW, „stebuklas prie Vyslos“, Vidurio Lietuva.

LAIKAS I d. 48 ir 50 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

12 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 8 p.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 12 p.

3, 4 užduotys.

Nurodo Lenkijos ir Lietuvos konflikto priežastis, apibūdina konflikto eigą.

3. Vilnius – Lietuvos drama

1. Atskleisti ginčų dėl Vilniaus priklausomybės priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Vilnius priklauso LIetuvai.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Boikotas, Hymanso projektas, kantonas.

LAIKAS I d. 51 ir 53 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

13 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 13 p.

3, 4 užduotys.

Nurodo konflikto dėl Vilniaus priežastis.

4. Steigiamasis seimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Steigiamojo seimo nuveiktus darbus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvos valstybė pasirinko demokratinio valdymo būdą.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, iliustracijomis ir dokumentais, diskusija.

Demokratija, Klaipėdos kraštas, konstitucija, litas, Steigiamasis seimas, šauliai.

LAIKAS I d. 54 ir 56 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

14 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 14 p. 3, 4 užduotys.

Apibūdina Steigiamojo seimo nuveiktus darbus.

5. Smetonos laikų Lietuva

1. Atskleisti gruodžio perversmo Lietuvoje priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Smetonos diktatūra varžė politinį gyvenimą, tačiau netrukdė plėtotis ūkiui, kultūrai ir mokslui.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Autoritetas, ideologija, kairieji, korupcija, kultūrinė autonomija, materializmas, moderni tauta, opozicija, parlamentarizmas, pilietinė visuomenė, tautininkai.

LAIKAS I d. 57 ir 60 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

15 p. 1 – 3 užduotys.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 16 p.

4 – 7 užduotys.

Apibūdina Antano Smetonos valdymą.

6. Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimai

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog atkūrusi nepriklausomybę Lietuva pasiekė įspūdingų laimėjimų visose gyvenimo srityse.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Imigracija, Kauno radiofonas, padieniai darbininkai, periodika.

LAIKAS I d.

61 ir 64 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d.

17 p. 2 užd.

LAIKAS I d. 6 užd.

Užduočių sąs. I d. 17 p. 1 užd.

Pasirinktinai:

74 ir 75 psl. užduotys.

Nurodo Lietuvos ūkio, mokslo ir kultūros laimėjimus.

7. Kasdienis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje

1. Suformuoti vaizdinius apie kasdienį gyvenimą tarpukario Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad nors į Lietuvos gyvenimą smelkėsi naujovės, žmonės nepamiršo puoselėtų tradicijų ir vertybių.

Diskusija, darbas su dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Atlaidai, estrada, funikulierius, gegužinė, kantapliai, medpadžiai.

LAIKAS I d.

65 ir 68 p. užduotys.

Užduočių sąs. I d.

18 p. 2 užd.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 18 p. 1 užd.

Pasirinktinai:

73 psl. užduotys

Apibūdina kasdienį gyvenimą tarpukario Lietuvoje.

8. Baltijos šalys

1. Suformuoti vaizdinius apie Baltijos šalių raidą tarpukariu.

2. Ugdyti suvokimą, jog tarpukariu Baltijos šalys stokojo vienybės.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Baronas, mentalitetas.

LAIKAS I d. 69 ir 71 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

19 p. 1 užd.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 19 p. 2 užd.

Apibūdina Baltijos šalių raidą tarpukariu.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Atlaidai,

autoritetas, boikotas,

demarkacija,

demokratija,

didžiavalstybinis,

endekai, estrada,

funikulierius,

Hymanso projektas,

ideologija, kairieji,

kantonas,

Klaipėdos kraštas,

konstitucija,

korupcija,

kultūrinė autonomija, litas,

materializmas,

mentalitetas,

Steigiamasis seimas, šauliai.

LAIKAS I d.

76 ir 77 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. I d.

37 p. užduotys.

 

 

 

III skyrius. Antrasis pasaulinis karas

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. SSRS ir Vokietija dalijasi Europą

1. Atskleisti Antrojo pasaulinio karo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad Antrojo pasaulinio karo kaltininkės buvo Vokietija ir SSRS.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Anšliusas, blickrygas, „keistasis karas“, Manerheimo linija,

„Miuncheno sąmokslas“, „Molotovo kokteilis“, revanšas, Ribentropo-Molotovo paktas, Viši vyriausybė, „Žiemos karas“.

LAIKAS I d. 80 ir 84 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

20 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 14, 16–17 p.

Antrasis pasaulinis karas. (1939 -1945 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 7 užd.

Užduočių sąs. I d. 21 p. 3 – 6 užduotys.

Pasirinktinai:

99 psl. užduotys.

Nurodo Antrojo pasaulinio karo priežastis.

2. Neišvengiama agresorių dvikova

1. Atskleisti SSRS ir Vokietijos karo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad dviejų agresorių dvikova buvo neišvengiama.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Antihitlerinė koalicija, „Barbarosa“, bausmės daliniai, blokada, lendlizas.

LAIKAS I d. 85 ir 88 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

22 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 18 p.

Antrasis pasaulinis karas. (1939 -1945 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 7 užd.

Užduočių sąs. I d.  23 p. 3 – 6 užduotys.

Nurodo SSRS ir Vokietijos karo priežastis

3. Antrojo pasaulinio karo pabaiga

1. Suformuoti vaizdinius apie Antrojo pasaulinio karo baigtį.

2. Ugdyti suvokimą, kad po karo sustiprėjusi SSRS tapo nauja grėsme pasauliui.

Diskusija, darbas su žemėlapiu, dokumentais, iliustracijomis, aiškinimas, lyginamoji analizė.

Armija krajova, Atlanto chartija, demilitarizacija, denacifikacija, folksšturmas, hitlerjugendas, Jaltos konferencija, kamikadzė, Potsdamo konferencija, spindulinė liga, Teherano konferencija, totalinis karas.

LAIKAS I d. 89 ir 92 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

24 p. 1 užd.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 18–19, 22. p.

Antrasis pasaulinis karas. (1939 -1945 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla Briedis, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 25 p. 2 – 5 užduotys.

Apibūdina Antrojo pasaulinio karo baigtį.

4. Karo padariniai ir nusikaltimai

1. Suformuoti vaizdinius apie Antrojo pasaulinio karo padarinius ir nusikaltimus.

2. Ugdyti suvokimą, jog Antrasis pasaulinis karas buvo žiauriausias ir kruviniausias iki tol istorijoje vykęs konfliktas.

Aiškinimas, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijomis, diskusija, pokalbis.

DP, getas, holokaustas (šoa), Jungtinių Tautų organizacija, kariniai nusikaltimai, krematoriumas, Niurnbergo procesas, nusikaltimai taikai, nusikaltimai žmoniškumui, supervalstybės.

LAIKAS I d. 93 ir 97 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

26 p. 1 – 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl.

21, 23–24, 25 p.

Antrasis pasaulinis karas. (1939 -1945 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla „Briedis”, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 27 p. 4 – 7 užduotys. 

Pasirinktinai:

100 ir 101 psl. užduotys.

Apibūdina Antrojo pasaulinio karo padarinius ir nusikaltimus.

7. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Anšliusas,

Atlanto chartija,

blokada,

denacifikacija, getas,

holokaustas,

Jaltos konferencija,

Jungtinių Tautų organizacija,

kamikadzė,

„Miuncheno sąmokslas“

Niurnbergo procesas,

Potsdamo konferencija,

Ribentropo-Molotovo paktas,

spindulinė liga, Teherano konferencija,

totalinis karas.

LAIKAS I d.

102 ir 103 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. I d.

37 p. užduotys.

 

 

 

IV skyrius. Lietuva karo audrose

Siūlomas pamokų skaičius: 6 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Lietuva praranda nepriklausomybę

1. Atskleisti nepriklausomybės praradimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad neutralumo politika Lietuvos neišgelbėjo nuo okupacijos.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Emisaras, farsas, iliuzija, kolaborantas, „liaudies seimas“, neutralitetas, sovietizacija, ultimatumas.

LAIKAS I d. 106 ir 110 p.

Užduočių sąs. I d.

28 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 27, 28 p.

Sovietų ir nacių okupacijos Lietuvoje (1940-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

Lietuvos gyventojų tremties vietos (1941-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 29 p. 3 – 6 užduotys.

Nurodo Lietuvos nepriklausomybės praradimo priežastis.

2. Nacistų okupacija

1. Suformuoti vaizdinius apie nacių okupacijos laikotarpį Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog nacistinė Vokietija neketino atkurti Lietuvos nepriklausomybės.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Demaskavimas, diversantas, diversija, Lietuvos aktyvistų frontas, Lietuvos vietinė rinktinė, Ostlandas, reokupacija, savisaugos batalionas, 16-oji lietuviškoji šaulių divizija.

LAIKAS I d. 111 ir 115 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

30 p. 1 – 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 20 p.

Sovietų ir nacių okupacijos Lietuvoje (1940-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 31 p. 4- 6 užduotys.

Apibūdina nacistų okupacijos laikotarpį Lietuvoje.

3. Lietuvos žydų tragedija

1. Suformuoti vaizdinius apie holokaustą Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, kad tik labai nedidelė dalis Lietuvos piliečių dalyvavo žydų žudynėse.

Darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Jidiš, JIVO, litvakai, naikinimo grupės, sinagoga.

LAIKAS I d. 116 ir 121 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

32 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 21 p.

Sovietų ir nacių okupacijos Lietuvoje (1940-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

LAIKAS I d. 5 užd.

Užduočių sąs. I d. 32 p. 3 užd.

Apibūdina holokaustą Lietuvoje.

4. Sovietinė Lietuvos reokupacija

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos reokupaciją.

2. Ugdyti suvokimą, jog sovietų valdžios veiksmai okupuotoje Lietuvoje prilyginti Lietuvos gyventojų genocidui.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Demobilizacija, deportacija.

LAIKAS I d. 122 ir 126 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

33 p. 1, 2 užduotys.

Sovietų ir nacių okupacijos Lietuvoje (1940-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

 

Lietuvos gyventojų tremties vietos (1941-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

 

LAIKAS I d. 4 užd.

Užduočių sąs. I d. 34 p. 3 – 5 užduotys.

Pasirinktinai:

133 psl. užduotys.

Apibūdina sovietų okupacijos žiaurumus.

5. Lietuvos partizaninis karas su SSRS

1. Atskleisti partizaninio karo priežastis, eigą, padarinius.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvos partizaninis karas yra didvyriškiausias XX a. Lietuvos istorijos įvykis.

Darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, iliustracijų ir dokumentų nagrinėjimas, diskusija.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis, stribai.

LAIKAS I d. 127 ir 131 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. I d.

35 p. 1 – 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 26 p.

 

Sovietų ir nacių okupacijos Lietuvoje (1940-1953 m.). Sieninis žemėlapis. Leidykla, „Briedis”, 2007.

LAIKAS I d. 4 užd.

Pasirinktinai:

134 ir 135 psl. užduotys.

Užduočių sąs. I d. 36 p. 4 – 7 užduotys.

Apibūdina partizaninį karą Lietuvoje.

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Emisaras, farsas, iliuzija, jidiš, JIVO, kolaborantas, Lietuvos aktyvistų frontas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis, Lietuvos vietinė rinktinė, litvakai, neutralitetas, Ostlandas, reokupacija, savisaugos batalionas, stribas.

LAIKAS I d.

136 ir 137 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. I d.

37 p. užduotys.

 

 

 

V skyrius. Šaltasis karas

Siūlomas pamokų skaičius: 8 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Ant Europos nusileidžia geležinė uždanga

1. Atskleisti šaltojo karo priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie geopolitinę padėtį pasaulyje po Antrojo pasaulinio karo.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Blokada, ekspansija, marionetinė vyriausybė, Maršalo planas, NATO, „Prahos pavasaris“, satelitinė valstybė, Šaltasis karas, Trumeno doktrina, Varšuvos paktas.

LAIKAS II d. 146 ir 149 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.

1 p. 1, 2 užduotys.    

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. p. 30-31, 34-35.

 

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d.   2 p. 3 – 6 užduotys.  

 

Nurodo šaltojo karo priežastis.

2. Sovietų Sąjunga: milžinas molio kojomis

1. Suformuoti vaizdinius apie politinę ir ekonominę SSRS padėtį XX a. II-oje pusėje.

2. Ugdytis suvokimą, jog daugelį dešimtmečių Sovietų Sąjungoje besikaupiančios problemos pakirto valstybės galią.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Atšilimas, deficitas, destalinizacija, modžahedai, paskolos obligacija, SSKP politbiuras, stagnacija, žeminė.

LAIKAS II d. 150 ir 153 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

3 p. 1 – 4 užd.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 29, 36 p..

 

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs.

II d.  4 p. 5 – 8 užduotys.   

Pasirinktinai:

177 p.užduotys.

 

 

Apibūdina SSRS politinę ir ekonominę padėtį XX a. II-oje pusėje.

3. Kreivų veidrodžių šalyje

1. Suformuoti vaizdinius apie valdžios ir visuomenės struktūrą SSRS.

2.Ugdyti suvokimą, kad SSRS įkūrimo svarbiausiu sovietinės sistemos bruožu tapo melas ir prievarta grindžiama diktatūra.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Blatas, biurokratija, demoralizacija, disidentas, federacinė valstybė, lojalumas, mankurtas, nomenklatūra, paskyra, periferija, prirašymas, savilaida, sovietai, spekuliacija, šešėlinė ekonomika.

LAIKAS II d. 154 ir 158 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

5 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 7 užd.

Užduočių sąs.

II d. 6 p. 3 – 5 užduotys.    

 

Pasirinktinai:

178 ir 179 p.

užduotys.

 

Apibūdina SSRS valdžios ir visuomenės struktūrą.

4. Supervalstybių varžytuvės – kas pirmesnis

1. Atskleisti dviejų supervalstybių varžymosi priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, kad JAV ir SSRS varžytuvės kėlė pasaulinio branduolinio karo grėsmę.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Bestseleris, boikotas, branduolinis lagaminėlis, masinio naikinimo ginklas, paritetas, „žvaigždžių karai“,

LAIKAS II d. 159 ir 162 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

7 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 30 p.

LAIKAS II d. 1 užd.

Užduočių sąs.

I d.  8 p. 4 – 7 užduotys.   

 

Nurodo dviejų supervalstybių varžymosi priežastis bei pasekmes.

5. Kolonijinės sistemos suirimas

1. Atskleisti dekolonizacijos priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog dekolonizacija neišsprendė laisvomis tapusių valstybių problemų.

Apklausa, darbas su žemėlapiu, dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas.

AIDS, aparteidas, dekolonizacija, kurupcija, trečiasis pasaulis.

LAIKAS II d. 163 ir 165 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

9 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 32–33.

LAIKAS II d. 3 užd.

Užduočių sąs. II d.   9 p. 3 užd.  

 

Nurodo kolonijinės sistemos suirimo priežastis.

6. Raudonasis maras plinta pasaulyje

1. Suformuoti vaizdinius apie komunistų siekius viešpatauti pasaulyje.

2. Atskleisti būdus ir priemones, kuriomis komunistiniai režimai siekė viešpatauti ir išlikti pasaulyje.

Aiškinimas, darbas su žemėlapiu, vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Chunveibinai, „didysis šuolis“, kultūrinė revoliucija, liaudies komuna, raudonieji khmerai.

LAIKAS II d. 166 ir 170 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

10 p. 1 – 3 užduotys.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs. II d.  10 p. 4 – 6 užduotys.   

 

Apibūdina ir skiria komunistinių režimų raidą įvairiuose pasaulio regionuose.

7. Komunistinės sistemos žlugimas

1. Atskleisti komunistinės sistemos žlugimo priežastis.

2. Ugdyti suvokimą, jog SSRS subyrėjo veikiama vidaus veiksnių.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Aksominė revoliucija, glasnost, kooperatyvas, Nepriklausomų valstybių sandrauga, perestroika, pučas, reabilitacija, reakcingas.

LAIKAS II d.

171 ir 175 p. užduotys.

Užduočių sąs. II d.     

11 p. 1- 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 39 p.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d.  12 p. 4 – 7 užduotys.   

 

Nurodo komunistinės sistemos žlugimo priežastis.

8. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

AIDS,

Aksominė revoliucija,

aparteidas,

Chunveibinai,

deficitas,

dekolonizacija,

destalinizacija,

„didysis šuolis“,

ekspansija,

glasnost.

marionetinė vyriausybė,

Maršalo planas,

modžahedai,

NATO,

paritetas,

Šaltasis karas,

„žvaigždžių karai“

LAIKAS II d.

180 ir 181 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. II d.

37, 38, 40 p. užduotys.

 

 

 

 

VI skyrius. Nuo aneksuotos iki nepriklausomos Lietuvos

Siūlomas pamokų skaičius: 9 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Sovietų Lietuva

1. Suformuoti vaizdinius apie politinę ir ekonominę sovietinės Lietuvos padėtį.

2. Ugdyti suvokimą, jog dėl lietuvių darbštumo, ūkiškumo LSSR pasiekė aukštesnį gyvenimo lygį nei kitos sovietų respublikos.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Centralizacija, integracija, melioracija, militarizacija, urbanizacija.

LAIKAS II d. 184 ir 188 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

13 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs.

II d.  14 p. 3 – 7 užduotys.   

 

 

Apibūdina politinę ir ekonominę Sovietų Lietuvos padėtį.

2. Lietuvos kultūra nelaisvėje

1. Suformuoti vaizdinius apie kultūros padėtį sovietų Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog kultūra sovietmečiu buvo suspausta totalitarinės sistemos gniaužtuose.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Ezopo kalba, Glavlitas.

LAIKAS II d. 189 ir 192 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

15 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs.

II d. 3 užd.   

   

 

Apibūdina kultūros padėtį Sovietų Lietuvoje.

3. Sovietų nelaisvėje

1. Atskleisti taikios rezistencijos būdus ir formas Sovietų Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog dauguma Lietuvos žmonių slapčia nesitaikstė su sovietine

okupacija.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Ateizmas, Helsinkio baigiamasis aktas, Lietuvos Helsinkio grupė, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, Lietuvos Laisvės Lyga, rezistencija,

Tikinčiųjų teisių gynimo komitetas.

LAIKAS II d. 193 ir 197 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

16 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 37 p.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d. 16 p. 3, 4 užduotys. 

 

Nurodo taikios rezistencijos būdus ir formas.

4. Gyvenimas sovietinėje Lietuvoje

1. Suformuoti vaizdinius apie gyvenimą sovietų Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog nepaisydami buitinių nepriteklių, moralinės priespaudos, sovietmečiu žmonės gyveno asmeninį gyvenimą

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Agitbrigada, hipiai, kapeika, pankai, spekuliacija.

LAIKAS II d. 198 ir 203 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

17 p. 1 - 3 užduotys.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs.

II d. 18 p.

4 - 6 užd.    

 

 

Pasirinktinai:

224 ir 225 p. užduotys.

Apibūdina gyvenimą sovietų Lietuvoje.

5. Vilnius – LSSR sostinė

1.Suformuoti vaizdinius apie sovietinio laikotarpio Vilnių.

2. Ugdyti suvokimą, kad sovietų okupacija sunaikino nemažą dalį neįkainojamo Vilniaus istorinio paveldo.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

 

LAIKAS II d. 204 ir 207 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

19 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d.

3 užd.

Užduočių sąs.

II d.  20 p. 3 užd.   

 

Pasirinktinai:

223 p. užduotys.

Apibūdina Vilniaus miesto raidą sovietinės okupacijos laikotarpiu.

6. „Dainuojanti revoliucija“

1. Atskleisti Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio reikšmę siekiant Lietuvos nepriklausomybės.

2. Ugdyti suvokimą, jog visą sovietų okupacijos laikotarpį Lietuvos žmonių sąmonėje liko gyvas nepriklausomybės atminimas.

Apklausa, darbas su dokumentais, vadovėlio tekstu, iliustracijų nagrinėjimas, aiškinimas.

Baltijos kelias, „dainuojanti revoliucija“, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, reabilitacija,

tabu.

LAIKAS II d. 208 ir 211 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

21 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 38 p.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d.  21 p. 3, 4 užduotys.    

 

Apibūdina Persitvarkymo sąjūdžio reikšmę siekiant Lietuvos nepriklausomybės.

7. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

1. Suformuoti vaizdinius apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą.

2. Ugdyti suvokimą, kad Lietuvos atsiskyrimas paskatino visos Sovietinės imperijos griūtį.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Fiasko, „Jedinstvo“, Moratoriumas, Provokacija, ultimatumas.

LAIKAS II d. 212 ir 216 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

22 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 38 p.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs. II d.  22 p. 3, 4 užduotys.   

 

Nurodo svarbiausius etapus kovos už Lietuvos nepriklausomybę.

8. Išblaškyta tauta

1. Atskleisti trečiosios emigracijos bangos priežastis.

2. Suformuoti vaizdinius apie išeivijos lietuvių pastangas kovoje už nepriklausomybę.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Autochtonai,

„Dipukai“,

Egzodas, Pasaulio lietuvių bendruomenė,

VLIK (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas).

LAIKAS II d. 217 ir 221 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

23 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs. II d. 23 p. 3 – 4 užduotys.  

 

Apibūdina išeivijos lietuvių pastangas kovoje už nepriklausomybę.

9. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Agitbrigada,

Autochtonai,

„Dipukai“

Egzodas

hipiai,

„Jedinstvo“

Lietuvos Helsinkio grupė,

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“

 Lietuvos Laisvės Lyga,

Melioracija, militarizacija,

moratoriumas,

rezistencija,

Tikinčiųjų teisių gynimo komitetas,

urbanizacija,

LAIKAS II d.

226 ir 227 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. II d.

37, 38, 40 p. užduotys.

 

 

 

 

VII skyrius. Pasaulis šiandien

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Pokyčių laikotarpis

1. Suformuoti vaizdinius apie ekonominius ir socialinius pokyčius pasaulyje XX a. antroje pusėje.

2. Ugdyti suvokimą, kad žmonija pereina iš industrinės (pramoninės) į postindustrinę visuomenę.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Akceleracija, barelis, globalizacija, kreditavimas, postindustrinė visuomenė, selekcija, technologijų revoliucija, vartotojų visuomenė.

LAIKAS II d. 230 ir 235 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

24 p. 1 – 3 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 48 p.

LAIKAS II d. 4 užd.

Pasirinktinai:

253 p. užduotys.

Užduočių sąs.

II d.  25p.  4 – 7 užduotys.   

 

Nurodo ekonominius ir socialinius pokyčius pasaulyje XX a. II-oje pusėje.

2. Kultūrinė revoliucija

1. Suformuoti vaizdinius apie mokslo ir kultūros raidą XX a. II-oje pusėje.

2. Ugdyti suvokimą, jog XX a. mokslo ir kultūros pokyčiai prilygsta revoliucijai.

Darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, diskusija.

DNR, euforija, fluxus, genų inžinerija, hepeningas, hipiai, klonavimas, pacifizmas, popartas (popmenas), postmodernizmas.

LAIKAS II d. 236 ir 241 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

26 – 27 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 6 užd.

Užduočių sąs.

II d.  27 p. 3 – 6 užduotys.   

 

Pasirinktinai:

254 ir 255 p. užduotys

Apibūdina mokslo ir kultūros raidą XX a. II-oje puseje.

3. Globalinės problemos

1. Suformuoti vaizdinius apie globalines problemas šiandienos pasaulyje.

2.Ugdyti suvokimą,

kad sprendžiant globalines problemas neaišku, kas nugalės – vartotojiškas asmeninės naudos siekimas ar žmonijos interesai.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

„Demografinis sprogimas“, globalinės problemos, Šiltnamio reiškinys.

LAIKAS II d. 242 ir 245 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

28 p. 1, 2 užduotys.

LAIKAS II d. 2 užd.

Užduočių sąs.

II d. 28 p. 3 užd.    

 

Apibūdina globalines problemas.

4. Ar įmanoma užtikrinti taiką visame pasaulyje?

1. Atskleisti problemas, kliudančias taikos išsaugojimui pasaulyje.

2.Ugdyti suvokimą,

 jog tik glaudus

bendradarbiavimas

ir tarpusavio

supratimas gali

išsaugoti taiką

žemėje..

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Al Kaeda, etninis valymas, fundamentalizmas, Hagos tarptautinis tribunolas, Palestina, Palestinos išsivadavimo organizacija, sionizmas, sunitai, šiitai, talibanas, terorizmas, Visuotinė žmogaus tesių dekalaracija.

LAIKAS II d. 246 ir 251 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

29 p. 1 užd.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 42–43 p.

LAIKAS II d. 5 užd.

Užduočių sąs.

 II d.  30 p. 2 – 5 užduotys.   

 

Nurodo problemas, keliančias grėsmę pasaulinei taikai.

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Akceleracija,

Al Kaeda,

barelis,

„demografinis sprogimas“,

DNR,

etninis valymas,

Euforija,

fluxus,

fundamentalizmas,

genų inžinerija,

globalinės problemos,

globalizacija,

Hagos tarptautinis tribunolas,

kreditavimas,

sionizmas,

sunitai,

šiitai,

talibanas

LAIKAS II d.

256 ir 257 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. II d.

37, 38, 40 p. užduotys.

 

 

 

 

VIII skyrius. Geležinei uždangai subyrėjus

Siūlomas pamokų skaičius: 5 pamokos

Pamokos tema

Pamokos tikslai

Metodai

Sąvokos

Praktinė veikla

Namų darbai

Pasiekimai

1. Posovietinė Lietuva

1. Atskleisti posovietinės Lietuvos problemas.

2. Ugdyti suvokimą, kad, nepaisant socialinių problemų, Lietuva yra viena iš sparčiausiai besivystančių šalių Rytų Europoje.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis.

Desovietizacija, finansinė piramidė, hiperinfliacija, investicinis čekis, liberalizacija, palūkanos, privatizacija, referendumas, restitucija, valiuta.

LAIKAS II d. 260 ir 265 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.      

31 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 4 užd.

Užduočių sąs.

II d.  31 p. 2 užd.  

 

Nurodo posovietinės Lietuvos problemas.

2. Europos suvienijimas

1. Atskleisti Europos vienijimo raidą XX a.II-oje pusėje.

2. Suformuoti vaizdinius apie Europos sąjungos pranašumus ir trūkumus.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, žemėlapiu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Biurokratija, BVP, euras, Europos Ekonominė Bendrija, Europos Parlamentas, Europos sąjunga, integracija, Lisabonos strategija.

LAIKAS II d.266 ir 270 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

32 p. 1, 2 užduotys.

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 10 kl. 40, 44 p.

LAIKAS II d. 3 užd.

Užduočių sąs.

II d. 33 p.  3 – 5 užduotys.   

 

Pasirinktinai:

281 p. užduotys.

Apibūdina Europos suvienijimo raidą.

3. Ant sovietų imperijos griuvėsių

1. Suformuoti vaizdinius Rusijos ir buvusių sąjunginių respublikų raidą po SSRS žlugimo.

2. Ugdyti suvokimą, jog Lietuvai, Latvijai ir Estijai reikalinga bendra pozicija svarbiausiais užsienio politikos bei ekonomikos klausimais.

Aiškinimas, darbas su vadovėlio tekstu, dokumentais ir iliustracijomis, pokalbis, lyginamoji analizė.

Euforija, Nepriklausomų valstybių sandrauga, oligarchija, separatizmas, „Spalvotosios revoliucijos“.

LAIKAS II d. 271 ir 275 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d.     

34 p. 1 užd.

LAIKAS II d. 7 užd.

 

Užduočių sąs. II d. 34 p. 3 užd.    

 

Apibūdina Rusijos ir buvusių sąjunginių respublikų raidą po SSRS žlugimo.

4. Lietuva XXI amžiuje

1. Suformuoti vaizdinius apie situaciją šiandieninėje Lietuvoje.

2. Ugdyti suvokimą, jog visų Lietuvos problemų sprendimas – pačių piliečių rankose.

Lyginamoji analizė, darbas su iliustracijomis, dokumentais, žemėlapiu, vadovėlio tekstu, aiškinimas, diskusija.

Struktūriniai fondai, Šengeno erdvė.

LAIKAS II d. 276 ir 279 p. iliustracijų, dokumentų nagrinėjimas.

Užduočių sąs. II d. 

35 p. 1 - 3 užduotys.   

 

LAIKAS II d. 1 užd.

Užduočių sąs.

II d.   36 p.

4 - 5 užduotys. 

 

Pasirinktinai:

282 ir 283 p. užduotys.

Apibūdina šiandieninės Lietuvos situaciją .

5. Apibendrinamoji pamoka

1. Įtvirtinti skyriaus medžiagą.

2. Toliau lavinti darbo su dokumentu, žemėlapiu bei iliustracijomis įgūdžius.

3. Ugdyti gebėjimą savarankiškai bei kritiškai mąstyti.

Apklausa raštu, darbas su žemėlapiu, iliustracijomis, dokumentu.

Biurokratija,

BVP,

Desovietizacija,

Ekonominė Bendrija,

euras,

Europos

Europos Parlamentas,

Europos sąjunga,

finansinė piramidė,

hiperinfliacija,

integracija,

investicinis čekis,

liberalizacija,

Nepriklausomų valstybių sandrauga,

„Spalvotosios revoliucijos“,

oligarchija,

separatizmas,

Struktūriniai fondai,

Šengeno erdvė.

LAIKAS II d.

284 ir 285 p. užduotys.

Pasirinktinai:

Užduočių sąs. II d.

37, 38, 40 p. užduotys.

   

 

LAIKAS II d. 6 užd.